Algemene voorwaarden, gebruikersvoorwaarden en informatie

Gelieve deze algemene voorwaarden, gebruikersvoorwaarden en informatie met betrekking tot het gebruik van deze website, hierna genoemd “de Website”, aandachtig te lezen.

Door u toegang te verschaffen tot of door gebruik te maken van de Website, aanvaardt u deze algemene voorwaarden.

Gelieve de Website niet te bezoeken, noch gebruik te maken van de informatie en gegevens die op de Website zijn opgenomen, indien u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt. Deze algemene voorwaarden zijn vatbaar voor wijzigingen.

De uitgever en bedrijfsgegevens

De informatie zoals opgenomen op deze Website, hierna genoemd “de Website”, is samengesteld en uitgegeven door:

Merit Capital, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Museumstraat 12D, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0471.885.204 hierna genoemd “Merit Capital”.

Merit Capital is een beursvennootschap onderworpen aan de controle en het toezicht van de Nationale Bank van België Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

Voor meer informatie:

FSMA, Congresstraat 10-16, 1000 Brussel, www.fsma.be

NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be

Diensten en producten aangeboden op de Website

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de inlichtingen, diensten en producten die u raadpleegt op de Website of verkrijgt via interactieve toepassingen, een zuiver informatieve waarde, ongeacht of deze gegevens afkomstig zijn van Merit Capital zelf of van door haar geselecteerde derden.

De verstrekte informatie vormt geen uitnodiging tot, aanbeveling of aanbod om de vermelde roerende waarden te kopen of te verkopen. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, kan de informatie niet worden beschouwd als beleggingsadvies noch als beleggingsaanbeveling in de zin van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod moet u zich wenden tot de Merit Capital-kantoren.

De informatie op de Website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen gecontroleerd en bijgewerkt. De informatie op de Website is bijgevolg vatbaar voor wijzigingen. Merit Capital geeft geen garanties wat betreft de actualiteit, adequaatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de Website of de websites waarnaar verwezen wordt.

Merit Capital streeft een maximale beschikbaarheid van de Website na, maar behoudt zich tevens het recht voor om, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de Website te onderbreken in geval van risico op fraude of misbruik, of om aanpassingen aan de Website aan te brengen.

Aansprakelijkheid

Merit Capital, zijn bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, contractueel of niet, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou hebben geleden als gevolg van het toegang hebben tot, het bezoek of gebruik van de Website, behalve in geval van opzet of een zware fout van hun zijde of in geval van bedrieglijke, onjuiste of tegenstrijdige informatie in een uitgifteprospectus van financiële instrumenten.

Zie ook de paragraaf Hyperlinks.

Intellectuele-eigendomsrechten

De intellectuele-eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op de Website, komen toe aan Merit Capital, hetzij aan met Merit Capital verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. De informatie op de Website mag uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele- of andere eigendomsrechten schrapt.

Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Merit Capital is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van de informatie, publicaties of gegevens verboden – in welke vorm of met welke middelen dan ook.

Hyperlinks

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. Merit Capital treedt daarbij niet op als tussenpersoon, bemiddelt niet tussen u en die derden en keurt de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde, niet goed of af, en beveelt deze ook niet aan of af. Merit Capital draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar het een link legt en geeft geen garanties met betrekking tot de exactheid of betrouwbaarheid van de informatie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de websites van derden kan worden gevonden of met betrekking tot de betrouwbaarheid en/of de eerbaarheid van derden.

U kunt Merit Capital niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden als gevolg van:

  • de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten;
  • het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks;
  • de consultatie van de via de hyperlinks bezochte website(s).

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Merit Capital respecteert de privacy van de gebruikers van de Website. Het verzamelen van persoonsgegevens via de Website en het gebruik dat Merit Capital van deze gegevens maakt, zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Merit Capital is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze Website.

Als bezoeker of gebruiker van de Website gaat u ermee akkoord dat Merit Capital de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, vastlegt en verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • het naleven van alle wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn, meer bepaald het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
  • het beheer van de contractuele en precontractuele relaties;
  • het voorkomen van misbruik en fraude;
  • het opmaken van statistieken en tests;
  • de opleiding van personeel en de controle van de kwaliteit van de dienst;
  • commerciële prospectie of direct marketing van financiële producten.

Uw gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om de ontvangst van uw e-mail te bevestigen, om u de gevraagde informatie thuis te bezorgen of voor marketingdoeleinden zoals het aanbieden van voor u eventueel geschikte diensten of producten.

Als cliënt hebt u het recht om u schriftelijk en kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Dat recht kunt u uitoefenen bij elk Merit Capital-kantoor of bij de dienst Cliëntenservice van Merit Capital, Museumstraat 12D, 2000 Antwerpen.

U hebt bovendien het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en het recht om een verbetering te vragen indien de gegevens onjuist zijn.

Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden, noch die van cliënten, noch van niet-cliënten.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die of materiaal dat naar Merit Capital wordt gestuurd via de Website, wordt behandeld overeenkomstig de wettelijke en reglementaire vereisten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De op de Website verstrekte informatie alsmede de publicatie ervan wordt beheerst door het Belgische recht. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruikmaakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toestaat. Zo niet, dan moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot of het gebruik van de Website.

Alleen de Rechtbanken en Hoven van Antwerpen zijn bevoegd om enig geschil met betrekking tot de Website, de informatie op de Website, de eraan gelinkte internetwebsites en internetpagina’s alsmede het gebruik ervan door de bezoeker, te beslechten.